Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne: Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego serwisu www.tohokdrums.com w dalszej części „TohokDrums” lub „Administrator” jest Forma 3D Sp. z o.o. spółka komandydotwa Adres: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój NIP 5472159035
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora strony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Tohokdrums.com realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
o poprzez dobrowolne wprowadzenie ich przez Użytkownika;
o poprzez gromadzenie plików “cookies”;
o poprzez gromadzenie kodów śledzenia umożliwiających kampanie marketingowe;
o poprzez gromadzenie kodów umożliwiających analizowanie danych zamieszczonych
na stronie

6. Strona tohokdrums.com zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
o Dane personalne: imię, nazwisko;
o Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;
o Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego,
imię i nazwisko posiadacza konta bankowego;
o Historia zamówień;
o Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie
na nasz temat, przesłane przez użytkowników lub opublikowane za pośrednictwem
Strony Internetowej;
o Identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP, dane pochodzące z plików cookies i
innych identyfikatorów internetowych;

7. Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji umowy poprzez zakup produktu w sklepie internetowym lub w celach marketingowych.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane. Administrator zastrzega sobie udostępnianie i przetwarzanie Państwa danych, następującym odbiorcom: o partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności,
takim jak:
§ dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej strony internetowej;
§ przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online,
§ bank prowadzący nasz rachunek bankowy;
§ przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
§ przedsiębiorstwa świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek pocztowych,
§ naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, rewidentom, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi, o organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa.

9. Do danych udostępnionych marce Tohok Drums, przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10.Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: o żądania od Nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby; o sprostowania swoich danych; o usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były
przetwarzane, albo nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania; o cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z subskrypcją newslettera; o ograniczenia przetwarzania danych; o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przez Nas przetwarzane niezgodnie z prawem.

11.Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12.W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od tohokdrums.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez markę Tohok Drums. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
13.W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Klauzula informacyjna RODO
w zakresie przetwarzania danych osobowych

14.Administratorem danych osobowych jest Forma 3D Sp. z o.o. spółka komandydotwa Adres: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój NIP 5472159035
1.
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia na stronie www.tohokdrums.com 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10.Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Privacy Policy describes the principles of processing information about you, including
personal data and cookies.
1. General Information: This Privacy Policy sets out the principles of processing and
protecting personal data provided by Users.
2. The administrator of personal data collected through our website
www.tohokdrums.com, hereinafter referred to as "TohokDrums" or "Administrator,"
is Forma 3D Sp. z o.o. limited partnership Address: ul. Szkolna 11, 43-320
Goczałkowice Zdrój NIP 5472159035.
3. In order to ensure the security of the data entrusted to us, we have developed
internal procedures and recommendations that prevent unauthorized access to data.
We monitor their implementation and constantly verify their compliance with
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) (Official Journal of the European Union No. 119, p. 1),
hereinafter referred to as "GDPR," and the Act of 10 May 2018 on the protection of
personal data (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1781).
4. Personal data is processed based on the User's consent and in cases where the law
allows the Website Administrator to process personal data based on legal provisions
or for the purpose of performing a contract concluded between the parties.
5. Tohokdrums.com collects information about users and their activities in the following
ways:
 Through voluntary input by the User.
 Through the collection of "cookies" files.
 Through the collection of tracking codes enabling marketing campaigns.
 Through the collection of codes enabling the analysis of data posted on the
website.

6. The tohokdrums.com website collects voluntarily provided information from users,
including:
 Personal data: first name, last name.
 Contact details: address, phone number, email address.
 Payment details: billing address, bank account number, account holder's
name.
 Order history.
 Communication contents: all messages, inquiries, statements, opinions about
us sent by users or published through the Website.
 Internet identifiers such as IP addresses, data from cookies, and other
internet identifiers.

7. Data provided by the User is processed for the purpose arising from the specific
form, such as processing information requests, fulfilling contracts through online
purchases in the store, or for marketing purposes.
8. Personal data left on the website will not be sold. The Administrator reserves the
right to disclose and process your data to the following recipients: business partners
who support our operations, such as:
 Technical service providers to whom we entrust the delivery of IT systems,
software, and hosting of our website.
 Companies that facilitate the fulfillment of your order, such as online
payment service providers.
 The bank managing our bank account.
 Companies providing marketing and advertising communication services.
 Companies providing email, text message, and postal delivery services on our
behalf.
 Our advisors, including lawyers, accountants, and auditors who provide
professional services on our behalf.
 Authorities if we are required to disclose your personal data to comply with
any legal provisions.

9. Any individual who has provided their data to Tohok Drums has the right to access,
modify, and cease the processing of their data at any time.

10. Remember that in relation to the processing of your data, you have the right to:
 Request access to the data we hold about you.
 Request correction of your data.
 Request the deletion of your data if they are no longer needed for the purposes they
were processed, or if we do not have any other legal basis for their processing.
 Withdraw your consent to the processing of your personal data in relation to
newsletter subscription.
 Request the restriction of data processing.
 File a complaint with the President of the Personal Data Protection Office if you
believe that your data is being processed unlawfully by us.
11. We reserve the right to make changes to the privacy policy of the website, which may
be influenced by the development of internet technology, any changes in the law
regarding personal data protection, and the development of our website. We will
inform about any changes in a visible and understandable manner.
12. The website may contain links to other websites. Such websites operate
independently of tohokdrums.com and are not supervised in any way by the Tohok
Drums brand. These websites may have their own privacy policies and terms and
conditions that we recommend reviewing.

13. If you have any doubts about any of the provisions of this privacy policy, we are
available – our contact information can be found in the CONTACT tab.

Information clause according to GDPR regarding the processing of personal data
1. The administrator of personal data is Forma 3D Sp. z o.o. limited partnership
Address: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój NIP 5472159035
2. The provided personal data will be processed for the purpose of providing services,
handling inquiries, and responding to submissions on the website
www.tohokdrums.com.
3. Categories of personal data include, among others, first name and last name,
telephone number, email address, address, data dedicated to the
process/service/project.
4. Your personal data may be transferred to entities processing personal data on behalf
of the administrator: IT service providers.
5. Your personal data will be stored for the period of the legitimate interest of the
administrator, unless you object to the processing of the data.
6. Your data will not be transferred to a third country or international organization.
7. You have the right to access your data, rectify them, delete them, restrict processing,
the right to data portability, the right to object, the right to withdraw consent at any
time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its
withdrawal.
8. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority responsible
for the protection of personal data, which is the President of the Personal Data
Protection Office if you believe that the processing of your personal data violates the
provisions of the Act of May 10, 2018, on the protection of personal data
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1000) or the provisions of
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) (Official Journal of the European Union No. 119, p. 1)
from April 27, 2016.
9. The data provided by you will not be subject to automated decision-making and
profiling.
10. The data comes from the individuals to whom the data relates.
11. Providing your personal data is voluntary.