Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje Sklep internetowy dostępny
za pośrednictwem strony internetowej www.tohokdrums.com, prowadzony przez Forma 3D Sp. z o.o. sp.k.
adres: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna 11, NIP: 5472159035 (dalej także jako: Sprzedający lub
Usługodawca).
Regulamin został stworzony zarówno dla Konsumentów jak i Przedsiębiorców dokonujących zakupu
poprzez stronę tohokdrums.com. Niektóre z postanowień Regulaminu mogą dotyczyć wyłącznie
Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta lub też wyłącznie Przedsiębiorców.
Regulamin zostaje udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży poprzez zamieszczenie go
na stronie internetowej www.tohokdrums.com. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia
zamówienia oraz założenia konta w naszym serwisie. Ponadto każdy Klient otrzymuje niniejszy dokument
wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedającego.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli chcesz się z nami

skontaktować w sprawie związanej z funkcjonowaniem naszego Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-
mail: info@tohokdrums.com. Można również do nas napisać tradycyjny list! Na takie czekamy pod

adresem: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój

§1 Definicje

1.Klient – dalej również jako Konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w
ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
www.tohokdrums.com.
4. Sklep internetowy Tohok Drums – serwis internetowy dostępny pod www.tohokdrums.com, za
pośrednictwem którego Klient/ Konsument może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar / Produkt– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, posiadające opis i cenę. Są
bezpośrednią ofertą do zakupu.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Tohok Drums, a Klientem / Konsumentem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu na
stronie www.tohokdrums.com.
7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz
827 ze zm.).
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/ Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru / Produktu.

9. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary. W Koszyku Klient
może zmieniać ilość zamówionych produktów, jednocześnie widząc cenę zamawianego Towaru.
10. Właściciel – założyciel i właściel marki Tohok Drums, aministrator strony www.tohokdrums.com
11. Formularz rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza
elektronicznego udostępnionego na stronie www.tohokdrums.com, za pomocą którego, Klient ma
możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.
12. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza
elektronicznego udostępnionego na stronie www.tohokdrums.com za pomocą którego Klient ma możliwość
złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
13. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
14. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w
określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która
zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedającym albo która zamierza korzystać lub
korzysta z Usługi Elektronicznej.
15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
16. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
17. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru
Klienta.
18. Konto – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem
oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie
teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w
tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień
czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
19. Miejsce wydania Produktu – Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
20. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia
obejmie Produkt w posiadanie. Osobą trzecią nie jest przewoźnik.
21. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci przesyłania drogą
elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail cyklicznych informacji dotyczących Produktów,
nowości, promocji w Sklepie, działalności Sklepu lub Sprzedającego, ciekawych wydarzeń czy też
pojawienia się nowych treści na blogu.
22. Platforma ODR – (ang. Online Dispute Resolution) unijny serwis internetowy stanowiący jeden punkt
dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Serwis ten działa na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
23. Płatność – zapłata za Produkt i Dostawę.
24. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

25. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej
między Sprzedającym a Klientem.
26. Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
27. Przedsiębiorca – podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedającym w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
28. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej; o której mowa w art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego
oraz art. 38a Prawa konsumenckiego.
29. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu niebędące Adresem pocztowym Klienta, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
30. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tohokdrums.com, za pośrednictwem którego
Klient może złożyć Zamówienie.
31. Termin realizacji – podana na Karcie Produktu liczba godzin lub Dni roboczych określająca termin
realizacji Zamówienia.
32. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z
dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku
Przedsiębiorców na prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w
przypadku Przedsiębiorców.
33. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna za pośrednictwem
strony internetowej www.tohokdrums.com m.in.: Formularz rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia,
Newsletter, Formularz kontaktowy dla firm, Czat na żywo.
34. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu.
35. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli Produkt:
a. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klientowi, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a
Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
d. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
36. Wada prawna – sytuacja, kiedy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

37. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie:
rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności, Miejsce wydania Produktu, dane Klienta i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§2 Usługi Elektroniczne

1. Za pośrednictwem naszej strony internetowej umożliwiamy Usługobiorcom korzystanie nieodpłatnie z
takich usług elektronicznych jak: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz
kontaktowy dla firm, Newsletter,
2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, w
tym w szczególności do:
a. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b. poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności
intelektualnej;
c. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń;
d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej
informacji handlowej (spam);
e. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku
osobistego;
g. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca
może kierować za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: info@tohokdrums.com, a także drogą
pisemną na adres ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdój
4. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci
Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji, w którym powinien
wypełnić takie dane jak: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej. Usługobiorca powinien także
ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Login i hasło są
ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia
go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto przypisane
do jednego adresu e-mail.
5. Konto umożliwia Usługobiorcy wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów
dostawy, składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy
zakupów, przeglądanie historii Zamówień, statusu aktualnie złożonych Zamówień, statusu płatności, a także
zamówienie i rezygnację z zamówienia Newslettera. Usługobiorca może także z poziomu indywidualnego
Konta uczestniczyć w Programie Poleceń, którego warunki reguluje odrębny regulamin.
6. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw
osób trzecich.
7. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, złożeniu oświadczenia o zaakceptowaniu treści niniejszego
Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie wybraniu opcji „Zarejestruj się“, na
podany adres poczty elektronicznej zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie w
który Usługobiorca potwierdzi wolę założenia Konta.
8. W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła do swojego Konta może skorzystać z opcji „Nie
pamiętam hasła” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym
Usługobiorca posłużył się przy zakładaniu Konta oraz wybraniu opcji „Odzyskaj hasło”, na adres ten
zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.

9. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej w
postaci Konta wysyłając wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: info@tohokdrums.com. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po
potwierdzeniu, czy tohokdrums występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta
następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Usługobiorcy w przypadkach przewidzianych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, tj.:
a. Korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
b. Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego
Regulaminu;
11. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zablokowaniu Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w
trybie natychmiastowym.
12. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej
Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje
przez dodanie przez Usługobiorcę Produktu do Koszyka.
13. Aby przejść do składania zamówienia należy kliknąć ikonkę koszyka. Klient zostanie poproszony o
wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia dotyczących danych takich jak sposób płatności oraz

dostawy. Klieknięcie przycusku “Przechodzę do kasy” nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-
sprzedaży. Następnie należy wypełnić dane takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy. Żeby proces

zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Kupuję i płacę“. Jeżeli
Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do
wybranego systemu płatności online.
14. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje
najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
15. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać również z Usługi Elektronicznej w
postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce
znajdującej się na naszej stronie potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.
Innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego
okienka (“zapisz mnie do newslettera”) w trakcie tworzenia konta lub składania zamówienia.
16. Newsletter jest nieodpłatną Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca
ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. W celu rezygnacji z Newslettera
Usługobiorca może przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: info@tohokdrums.com, pisemnie na adres: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój
§3 Warunki ogólne Umowy sprzedaży

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez
uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta
bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
2. Stronami Umowy sprzedaży są Sprzedający oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający
zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własność Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z
Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny Produktu i kosztów Dostawy
oraz do odebrania Produktu.

3. W celu złożenia Zamówienia, nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta. Wystarczającym w tym
wypadku jest wypełnienie Formularza Zamówienia.
4. Sprzedający może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie, a
także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
5. Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia usług i dostarczania Produktów wolnych od jakichkolwiek
Wad.
6. Sprzedający zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak
również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży.
§4 Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których
część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do Koszyka Produktu/ów;
b. wybór rodzaju Dostawy;
c. wybór rodzaju Płatności;
d. wybór Miejsca wydania Produktu;
e. potwierdzenia złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę“.
3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie jego
złożenia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie składania Zamówienia.
Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego. Z chwilą
otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu
Umowy sprzedaży, a Zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej po zawarciu
Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu Płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub podmiotu świadczącego
dla Sprzedającego usługę pośrednictwa finansowego.
5. Doręczenie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówienia złożonego
z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów.
6. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez
Klienta w Zamówieniu Miejsca wydania Produktu.
7. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez
siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura
zostanie wystawiona przez Sprzedającego wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura
korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas
składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
8. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku
Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta
niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedającego.

§5 Sposoby Płatności

1. Dostępne w Sklepie metody Płatności są następujące:
a. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online);
b. Płatność kartą debetową lub kredytową
c. płatność BLIK
d. płatność tradycyjnym przelewem
e. płatność w systemie PayPal
2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów Dostawy w wysokości, która została
wskazana w treści Zamówienia.
3. Usługa płatności online realizowana jest przez iMoje
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą
płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której
dokonano uprzednio Płatności.

§6 Dostawa

1. Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na terytorium innego kraju Unii Europejskiej zgodnie z zakładką dotyczącą metod Dostawy na
naszej stronie internetowej.
2. Sprzedający umożliwia Klientom dostawę Produktów na terenie Polski przy wykorzystaniu przesyłki
kurierskiej.
3. Wszystkie Zamówienia na terytorium Polski wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej: InPost SA
4. Dostawa Produktu jest nieodpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
5. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów Dostawy, w tym kosztów i sposobów Dostawy
poza terytorium Polski, są dostępne po kontakcie ze sprzedającym pod adresem info@tohokdrums.com.wraz
z podaniem kraju wysyłki I listy zamówionych produktów.
6. Czas realizacji Zamówienia (doręczenia Produktu) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności wynosi do 30 dni roboczych w przypadku werbli ze sklepu i do 90 dni roboczych w przypadku
produktów custom.
7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi
przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi także
odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie
przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach
konsumenta.

§7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od
Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny.
2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego
własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
3. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej
jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: info@tohokdrums.com lub pisemnie na
adres: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój
Klient może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia udostępnionego przez Sprzedającego i
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Jeżeli Konsument skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną,
Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty
elektronicznej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Konsumenta.
7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na adres: ul.
Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument dla danego Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych
uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności online, Sprzedawca dokonuje rozliczenia za
pośrednictwem tego systemu.
11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy;

§8 Reklamacje

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient
ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
2. Reklamacje dotyczące towarów, mogą być zgłaszane:
a) na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy
b) pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane osoby składającej reklamację ( imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
opcjonalnie adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
b) wskazane przyczyny reklamacji;
c) numer Zamówienia znajdujący się na potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
d) oryginał lub kopia dowodu zakupu ( paragon lub faktura) to ułatwi rozpatrzenie
reklamacji ale nie jest obligatoryjne.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od jej otrzymania zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach:
a) wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego
konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
6. Jeżeli Kupujący wystosował wobec Sprzedawcy niemożliwe do zrealizowania postępowanie
reklamacyjne, które określi Sprzedawca i Ten nie ustosunkuje się do nich w określonym przez
Regulamin terminie, uważa się że jest ono nieuzasadnione.
7. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w
przypadkach i na warunkach określonych prawem.
8. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na
warunkach określonych prawem.
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o

dochodzenia roszczeń

1.Klientowi będącemu Konsumentem umożliwia się skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu
dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
następującymi adresami:
a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:
a. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim
inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji
Handlowej);
b. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

(art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
c. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich – http://porady.konsumenci.org/).
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może
skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie –
dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając
wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców
Warszawy 1 w Warszawie.
5. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również
za pośrednictwem Platformy ODR stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców,
którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do Platformy ODR dostępny jest pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
6. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: info@tohokdrums.com. Więcej informacji na temat
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.
§10 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści udostępnione na stronie www.tohokdrums.com stanowią przedmiot praw autorskich
przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie
ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w
całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności jest niedozwolone.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez
ważne przyczyny rozumie się:
a. wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji
uprawnionych władz publicznych regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego
wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a
Sprzedającym;
b. zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść Regulaminu)
wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub
organów;
c. poprawę obsługi Klienta;
d. rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
e. wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmiana warunków technicznych
i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizacji wymagań technicznych
wskazanych w niniejszym Regulaminie);
f. konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
g. zmianę danych Sprzedającego (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy
aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu) lub innych danych wskazanych w Regulaminie.
3. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży (lub innych umów o charakterze innym
niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży zawartych przed datą
wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy
sprzedaży.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W
przypadku zmiany Regulaminu z ważnych powodów w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym

(np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę,
który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie
umowę z Usługodawcą.
5. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie internetowej za
pomocą odpowiedniego komunikatu.
6. Treści udostępniane na stronie przez Usługodawcę w postaci artykułów, wpisów czy innych form i
materiałów nie stanowią porady prawnej jak również jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym
medycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę ww. treści.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.
8. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu
Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z Usługodawcą/Sprzedającym,
których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedający gwarantuje w takim przypadku
Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów,
których nie można wyłączyć w drodze umowy.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.

Terms and Conditions
These Terms and Conditions define the terms and rules under which the online store
available through the website www.tohokdrums.com operates, operated by Forma 3D Sp. z
o.o. sp.k., located at 11 Szkolna Street, 43-230 Goczałkowice Zdrój, Tax Identification
Number: 5472159035 (hereinafter referred to as “Seller” or “Service Provider”).
The Terms and Conditions have been created for both Consumers and Entrepreneurs who
make purchases through the tohokdrums.com website. Some provisions of the Terms and
Conditions may apply exclusively to Consumers, Entrepreneurs acting as consumers, or
exclusively to Entrepreneurs.
The Terms and Conditions are made available to the Customer before the conclusion of the
Sales Agreement by posting them on the website www.tohokdrums.com. Acceptance of the
Terms and Conditions is necessary to place an order and create an account on our website.
Additionally, each Customer receives this document along with an electronic confirmation of
placing the Order, allowing for its storage and retrieval in the ordinary course of business.
The content of the Sales Agreement is also recorded and secured in the Seller’s IT system.
Personal data is processed in accordance with applicable law. Detailed information regarding
the processing of personal data is available in our Privacy Policy. If you wish to contact us
regarding the functioning of our Store, please contact us at the e-mail address:
info@tohokdrums.com. You can also send us a traditional letter! We welcome such
correspondence at the following address: 11 Szkolna Street, 43-320 Goczałkowice Zdrój.
§1 Definitions
1. Customer – also referred to as Consumer, an individual, legal person, or
organizational unit that is not a legal person but has legal capacity under special
provisions and places an Order within the Store.
2. Civil Code – the Act of April 23, 1964 (Journal of Laws of 1964 No. 16, item 93, as
amended).
3. Terms and Conditions – these regulations governing the provision of electronic
services within the online store at www.tohokdrums.com.
4. Tohok Drums online store – the website available at www.tohokdrums.com, through
which the Customer/Consumer can place Orders in particular.
5. Product – products presented in the Online Store, with descriptions and prices. They
constitute a direct offer for purchase.
6. Sales Agreement – an agreement for the sale of Goods within the meaning of the Civil
Code, concluded between Tohok Drums and the Customer/Consumer, using the
online store service on the website www.tohokdrums.com.
7. Consumer Rights Act – the Act of May 30, 2014 on consumer rights (Journal of Laws
of 2014, item 827, as amended).
8. Order – the Customer/Consumer’s declaration of intent directly aimed at concluding a
Sales Agreement, specifying in particular the type and quantity of the
Goods/Product.
9. Cart – an element of the Store in which the selected Goods are visible. In the Cart, the
Customer can change the quantity of ordered products while seeing the price of the
ordered Goods.

10. Owner – the founder and owner of the Tohok Drums brand, the administrator of the
website www.tohokdrums.com.
11. Registration Form – An Electronic Service provided by the Service Provider in the form
of an electronic form available on the website www.tohokdrums.com, through which
the Customer has the possibility to create their individual Account.
12. Order Form – An Electronic Service provided by the Service Provider in the form of an
electronic form available on the website www.tohokdrums.com, through which the
Customer has the possibility to place an Order and conclude a Sales Agreement.
13. Product Card – a separate subpage of the Store containing information about a single
Product.
14. Customer/Service Recipient – a natural person with full legal capacity (in specific
cases also a person with limited legal capacity as determined by law), a natural
person conducting business activity, as well as a legal person or an organizational
unit without legal personality but having legal capacity, to whom the law grants legal
capacity, who intends to conclude or has concluded a Sales Agreement with the
Seller, or who intends to use or uses the Electronic Service.
15. Civil Code – the Act of April 23, 1964, the Civil Code.
16. Consumer – a natural person who performs a legal act with an entrepreneur not
directly related to their business or professional activity (according to Article 22(1) of
the Civil Code).
17. Cart – a list of Products compiled from the offered Products in the Store based on the
Customer’s selection.
18. Account – An Electronic Service provided by the Service Provider, secured by a login
and password individually chosen by the Customer, consisting of a collection of data
in the IT system, allowing for the collection and access to data entered by the
Customer, including data on Orders placed by the Customer, the status of currently
placed Orders, or the use of Product Subscriptions.
19. Place of Product Delivery – the postal address or Pickup Point indicated by the
Customer in the Order.
20. Moment of Product Delivery – the moment at which the Customer or a third party
indicated by them for receipt takes possession of the Product. The carrier is not
considered a third party.
21. Newsletter – An Electronic Service provided by the Service Provider in the form of
sending cyclic information about Products, news, promotions in the Store, Store’s
activities or the Seller, interesting events, or the appearance of new content on the
blog, via electronic mail to the email address provided by the Customer.
22. ODR Platform – (Online Dispute Resolution) a European online service that provides a
single access point for consumers and entrepreneurs who want to resolve disputes
out of court. This service operates based on Regulation (EU) No 524/2013 of the
European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution
for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC and is available at https://webgate.ec.europa.eu/odr.
23. Payment – the payment for the Product and Delivery.
24. Consumer Law – the act of May 30, 2014, on consumer rights.
25. Product – a movable item available in the Store and the subject of the Sales
Agreement concluded between the Seller and the Customer.
26. Subject of the agreement – the Products and Delivery that are the subject of
the Sales Agreement.

27. Entrepreneur – a party entering into a Sales Agreement with the Seller as part
of its business activity.
28. Entrepreneur as a consumer – a natural person entering into a contract directly
related to their business activity, when it results from the content of this
contract that it does not have a professional character for this person, in
particular resulting from the subject of the business activity carried out by
them, made available on the basis of the provisions on the Central Register
and Information on Economic Activity mentioned in Article 385 (5), Article 556
(4), Article 556 (5), and Article 576 (5) of the Civil Code, as well as Article 38a
of the Consumer Law.
29. Pickup Point – the place of Product delivery that is not the Customer’s postal
address, specified in the list provided by the Seller in the Store.
30. Store – an online service available at www.tohokdrums.com, through which the
Customer can place an Order.
31. Delivery Time – the number of hours or business days specified on the Product
Card, determining the deadline for Order fulfillment.
32. Sales Agreement – a distance contract within the meaning of the Consumer
Rights Act of May 30, 2014, in the case of Consumers, and to the extent
appropriate in the case of Entrepreneurs as consumers, and a sales
agreement within the meaning of Article 535 of the Civil Code in the case of
Entrepreneurs.
33. Electronic Service – a service provided electronically by the Service Provider
within the meaning of the Act of July 18, 2002, on the provision of electronic
services, available through the website www.tohokdrums.com, including:
Registration Form, Account, Order Form, Newsletter, Contact Form for
companies, Live Chat.
34. Defect – both a physical defect and a legal defect of the Product.
35. Physical defect – non-compliance of the sold item with the agreement, in
particular if the Product: a. does not have the properties that a Product of this
kind should have due to the purpose specified in the agreement or resulting
from the circumstances or destination; b. does not have the properties that the
Seller assured the Customer, including presenting a sample or model; c. is not
suitable for the purpose that the Customer informed the Seller about when
concluding the agreement, and the Seller did not raise any objections to such
purpose; d. was delivered to the Customer in an incomplete condition.
36. Legal defect – a situation where the sold Product is the property of a third party
or is encumbered with the right of a third party, as well as when the limitation
in using or disposing of the Product arises from the decision or ruling of the
competent authority.
37. Order – the Customer’s declaration of intent made through the Store, clearly
specifying: the type and quantity of Products, the type of Delivery, the type of
Payment, the Place of Product delivery, the Customer’s data, and aiming
directly at the conclusion of a Sales Agreement between the Customer and the
Seller.
§2 Electronic Services
1. Through our website, we provide Users with free access to electronic services
such as: Account, Registration Form, Order Form, Company Contact Form,
Newsletter.

2. The User undertakes to use the Electronic Services in a lawful manner,
including: a. Not providing unlawful content, such as content promoting
violence, defamatory content, or content infringing upon the personal rights
and other rights of third parties. b. Respecting the rights of the Service
Provider and third parties, including copyright and other intellectual property
rights. c. Using the Store in a manner that does not disrupt its functioning,
especially by using specific software or devices. d. Not taking actions such as
sending or posting unsolicited commercial information (spam) within the Store.
e. Using the store in a manner that is not burdensome for other Customers
and the Seller. f. Using all content posted within the Store only for personal
use. g. Using the Store in accordance with the provisions of these Terms and
Conditions.
3. Any complaints regarding the Electronic Services provided by the Service
Provider may be directed via email to: info@tohokdrums.com, or in writing to
the following address: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdój.
4. In order to use the free, indefinite-term Electronic Service in the form of an
Account, the User will be asked to fill out a Registration Form, providing
information such as: username, email address. The User should also establish
an individual password for logging into their Account. The login and password
are character strings determined by the Customer. The Customer is obliged to
keep the password confidential and protect it from unauthorized access by
third parties. The User may have only one Account assigned to one email
address.
5. The Account allows the User to enter, edit, or delete data, including delivery
addresses, place orders using the Customer’s provided data, create a
shopping list, view order history, order status, payment status, and subscribe
to or unsubscribe from the Newsletter. The User may also participate in the
Referral Program from their individual Account, the terms of which are
governed by a separate regulation.
6. The User declares that the data provided in the Registration Form is true and
does not violate the rights of third parties.
7. After filling out the Registration Form, accepting the terms of these
Regulations, and familiarizing themselves with the Privacy Policy, and then
selecting the “Register” option, an activation link will be automatically sent to
the email address provided, which the User must click to confirm their intention
to create an Account.
8. If the User forgets the password to their Account, they can use the “Forgot
password” option available on the login tab. After entering the email address
used by the User when creating the Account and selecting the “Recover
password” option, an email will be sent to that address with a generated link to
change the current password.
9. The User has the right to resign from using the Electronic Service in the form
of an Account at any time by sending a message with the appropriate
instruction via email to: info@tohokdrums.com. The instruction to delete the
Account is accepted for execution after confirming that the person making the
request is the owner of that Account. Deleting the Account takes place
immediately and signifies the termination by the User of the agreement for the
provision of electronic services, which involves managing the Customer’s
Account.

10. The Service Provider is entitled to block the User’s Account in cases provided
for by applicable law, as well as for important reasons, namely: a. The User’s
use of the Store in violation of applicable laws, the rights of third parties,
including personal rights, or social norms. b. Repeated (at least twice) violation
by the User of the provisions of these Regulations.
11. The Service Provider informs the User about the blocking of the Account via
email. Blocking the Account means the immediate termination of the
agreement with the Customer for the provision of electronic services.
12. In order to place an Order, the User has the option to use the free, one-time
Electronic Service in the form of an Order Form. The use of this service begins
by adding the Product to the Cart by the User.
13. To proceed with the order, the User should click the cart icon. The Customer
will be asked to fill in the data in the Order Form regarding details such as
payment method and delivery. Clicking the “Proceed to checkout” button does
not constitute the conclusion of a sales agreement. Then, the User should
provide details such as name, surname, and delivery address. To finalize the
ordering process, the User should select the “Buy and pay” option. If the User
has chosen an electronic payment method for the Product, they will be
automatically redirected to the selected online payment system.
14. The use of the Electronic Service in the form of an Order Form ends at the
latest when the Order is placed. After completing the Order process, a
confirmation of the Order will be automatically sent to the email address
provided by the Customer, confirming the placement of the Order.
15. With the User’s consent, the User can also subscribe to the Electronic Service
in the form of a Newsletter. For this purpose, the User may provide their email
address in the appropriate tab on our website, confirming their
acknowledgment of the Privacy Policy. Another way to express consent to
receive the Newsletter is by checking the appropriate checkbox (“subscribe
me to the newsletter”) when creating an account or placing an order.
16. The Newsletter is a free Electronic Service provided for an indefinite period,
and the User has the right to unsubscribe at any time. To unsubscribe from the
Newsletter, the User may send a message with the appropriate instruction via
email to: info@tohokdrums.com or in writing to the following address: ul.
Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice Zdrój.
§3 General Terms and Conditions of the Sales Agreement
1. The Agreement is concluded in the Polish language, in accordance with Polish
law and these Terms and Conditions, without prejudice to the protection
provided to Consumers and Entrepreneurs under consumer rights regulations
that are absolutely binding in the country of their habitual residence.
2. The Parties to the Sales Agreement are the Seller and the Customer. Based
on the Sales Agreement, the Seller undertakes to transfer ownership of the
Product to the Customer and deliver it to the Customer in accordance with the
Sales Agreement, while the Customer undertakes to pay the Price of the
Product and Delivery costs to the Seller and collect the Product.
3. To place an Order, it is not necessary for the Customer to have an Account. In
this case, it is sufficient to complete the Order Form.

4. The Seller may change the Prices of the Products, add new Products to the
store’s offer, and conduct promotional campaigns. Price changes made by the
Seller do not affect Orders placed before the Price change takes effect.
5. The Seller is obliged to provide services and deliver Products free from any
defects.
6. The Seller declares that it does not engage in wholesale sales of Products
through the Store, as well as the sale of Products for further resale.
4 Conclusion of the Sales Agreement and Order Fulfillment
1. Orders can be placed 24 hours a day.
2. In order to place an order, the Customer should perform at least the following
actions, some of which may be repeated: a. Adding the Product(s) to the Cart;
b. Selecting the type of Delivery; c. Choosing the type of Payment; d.
Selecting the Place of Product issuance; e. Confirming the order in the Store
by using the “Buy and Pay” button.
3. The conclusion of the Sales Agreement between the Customer and the Seller
occurs after the Customer has placed an order. Upon receiving the order, the
Seller immediately sends a confirmation of its placement to the Customer’s
email address provided during the order placement. The order confirmation
constitutes a statement of acceptance of the order by the Seller. The Sales
Agreement is concluded at the moment the Customer receives this message.
4. The fulfillment of a cash-on-delivery order by the Customer commences
immediately after the conclusion of the Sales Agreement, while the fulfillment
of an order paid through an electronic payment system takes place after the
conclusion of the Sales Agreement and the crediting of the Customer’s
Payment to the Seller’s or the financial intermediary’s account providing
services for the Seller.
5. The delivery of the Product takes place within the timeframe specified on the
Product Card, and for orders consisting of multiple Products, within the longest
timeframe specified on the Product Cards.
6. The purchased Product is sent by the selected type of Delivery chosen by the
Customer to the Place of Product issuance indicated by the Customer in the
Order.
7. The Seller issues and provides electronic invoices to the Customers. By
accepting these Terms and Conditions, the Customer agrees to receive
invoices in electronic form to the email address specified by them. In case a
corrective invoice needs to be issued, the Seller will issue the invoice along
with the refund of the payment to the Customer’s bank account. The corrective
invoice will be sent electronically to the Customer’s email address provided
during the order placement, to which the Customer agrees.
8. The Seller has the right to withdraw from the Sales Agreement concluded with
a Customer who is not a Consumer and a Business Consumer within 14 days
from the date of its conclusion. In such a case, the Seller has the right to
withdraw from the Sales Agreement without stating a reason, which does not
give rise to any claims against the Seller on the part of the Customer who is
not a Consumer or a Business Consumer under consumer rights.
§5 Payment Methods

1. The available payment methods in the Store are as follows: a. Electronic
payment via the fast online payment system (online payment). b. Debit or
credit card payment. c. BLIK payment. d. Traditional bank transfer payment. e.
PayPal payment.
2. The Customer is obliged to pay the Price of the Products and Delivery costs
as indicated in the Order.
3. The online payment service is provided by iMoje.
4. In the event of a refund for a transaction made by the Customer using a
payment card, the refund will be made to the bank account linked to the
Customer’s payment card from which the Payment was previously made.
§6 Delivery
1. The place of Product delivery chosen by the Customer may be within the
territory of the Republic of Poland or in another country of the European
Union, in accordance with the tab concerning the Delivery methods on our
website.
2. The Seller enables Customers to have the Products delivered within Poland
using courier services.
3. All Orders within the territory of Poland are shipped through the courier
company: InPost SA.
4. The delivery of the Product is free of charge unless otherwise specified in the
Sales Agreement.
5. Detailed information regarding the costs and methods of Delivery, including
costs and methods of Delivery outside the territory of Poland, is available by
contacting the Seller at info@tohokdrums.com, along with providing the
shipping country and a list of ordered products.
6. The time of Order fulfillment (Product delivery) from the moment of obtaining
positive payment authorization is up to 30 business days for drums from the
store and up to 90 business days for custom products.
7. If the Customer is a Business entity, upon the Seller’s delivery of the Product
to the carrier, the benefits and burdens associated with the Product, including
the risk of accidental loss or damage to the Product, pass to the Customer. In
this case, the Seller is also not liable for any delays in delivery that may occur
on the carrier’s side. This provision does not apply to Customers who are
Business entities with consumer rights.
§7 Right of Withdrawal from the Sales Agreement
1. The Consumer has the right to withdraw from the Sales Agreement without
stating a reason, based on Article 27 of the Consumer Law.
2. The withdrawal period from the agreement is 14 days, and it starts: a) for an
agreement in which the Seller delivers the Product and is obligated to transfer
its ownership (e.g., Sales Agreement) – from the moment the Consumer or a

third party designated by them, other than the carrier, takes possession of the
Product, and in the case of an agreement that:
 includes multiple Products delivered separately, in batches, or in parts –
from the moment the last Product, batch, or part is taken into
possession.

3. The right of withdrawal can be exercised by sending an email containing a
clear statement of withdrawal from the agreement to the address:
info@tohokdrums.com or in writing to the address: ul. Szkolna 11, 43-320
Goczałkowice Zdrój. The Customer may use the withdrawal form provided by
the Seller and attached as Annex 1 to this document, but it is not mandatory.
4. If the Consumer uses the option to submit a statement of withdrawal
electronically, the Seller will promptly send the Consumer a confirmation of
receiving their withdrawal statement by sending a message to the email
address provided by the Consumer.
5. In the event of withdrawal from the agreement, the Sales Agreement is
considered void.
6. The Consumer is obliged to return the Product to the Seller immediately, but
no later than within 14 days from the day they withdrew from the Sales
Agreement. The deadline is considered met if the Product is sent back before
its expiration. The cost of returning the Product is borne by the Consumer.
7. The Consumer returns the Products subject to the Sales Agreement from
which they withdrew to the address: ul. Szkolna 11, 43-320 Goczałkowice.
8. The Consumer is responsible for any diminished value of the Product resulting
from using it in a way exceeding what is necessary to determine its nature,
characteristics, and functioning.
9. The Seller will refund all payments made by the Consumer within 14 days from
the day of receiving the Consumer’s statement of withdrawal from the Sales
Agreement. The Seller may withhold the refund until the Product is returned or
until the Consumer provides proof of its return, depending on which event
occurs first.
10. The Seller will issue the refund using the same payment method used by the
Consumer for the specific Order, unless the Consumer explicitly agrees to a
different method of payment that does not entail any costs. If it is necessary to
refund the monetary funds paid by the Customer through an online payment
system, the Seller will process the refund through that system.
11. According to Article 38 of the Consumer Law, the Consumer does not have
the right to withdraw from an agreement: a. for the provision of services if the
entrepreneur has fully performed the service with the clear consent of the
consumer, who was informed before the provision began that they would lose
the right to withdraw from the agreement after the service is fully performed.

§8 Complaints
1. In the event that the purchased product is not in accordance with the
agreement or has physical defects, the Customer has the right to file a
complaint based on:
a) regulations provided for by the Act of 27 July 2002 on specific terms and
conditions of consumer sales and amending the Civil Code (Journal of Laws No. 141,

item 1176, as amended), in the case of non-compliance of the product with the
agreement, b) regulations provided for by the Civil Code regarding warranty for
defects.
2. Complaints regarding goods can be submitted: a) in writing to the Seller’s
registered address, b) by email, to the email address indicated in the order
confirmation.
3. The complaint should include: a) the contact details of the person submitting
the complaint (name, address for correspondence, optionally email address
and contact phone number); b) the stated reasons for the complaint; c) the
Order number found on the order confirmation; d) the original or a copy of the
proof of purchase (receipt or invoice) to facilitate the consideration of the
complaint, but it is not obligatory.
4. The Seller undertakes to respond to the complaint within 14 days of receiving
it.
5. The store reserves the right to refuse to acknowledge the complaint in cases
of: a) exclusive fault of the user, mechanical damage, improper storage and
use of the product not in accordance with the instructions.
6. If the Buyer has taken action against the Seller in a complaint procedure that
is impossible to implement and the Seller does not respond to them within the
deadline specified by the Regulations, it is considered unjustified.
7. The store is responsible for the non-compliance of a consumer product with
the agreement (Art. 1, para. a), only in cases and on conditions specified by
law.
8. The store is responsible for defects in the product based on the warranty (Art.
1, para. b), in cases and on conditions specified by law.

§9 Out-of-court methods of complaint resolution and claim enforcement
1. Customers who are Consumers are provided with the opportunity to use out-
of-court methods of complaint resolution and claim enforcement.
2. Detailed information regarding the use of out-of-court dispute resolution
procedures and access to these procedures is available on the website of the
Office of Competition and Consumer Protection at the following addresses: a.
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckic
h.php b. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php as well as at the
headquarters and websites of county (city) consumer ombudsmen, social
organizations whose statutory tasks include consumer protection, or
Voivodeship Inspectorates of Trade Inspection.
3. Examples of possible ways for the Customer, who is a Consumer, to use out-
of-court methods of complaint resolution and claim enforcement are: a.
Submitting a request for dispute resolution to a permanent consumer
arbitration court at the provincial Inspectorate of Trade Inspection (in
accordance with Art. 37 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection);
b. Submitting a request for dispute resolution to the provincial Inspectorate of
Trade Inspection (in accordance with Art. 36 of the Act of 15 December 2000
on Trade Inspection); c. Seeking free assistance from the District (City)
Consumer Ombudsman or a social organization whose statutory tasks include

consumer protection (e.g., the Association of Polish Consumers –
http://porady.konsumenci.org/).
4. For additional information regarding conciliation proceedings, the Consumer
can also contact the Contact Point of the Office of Competition and Consumer
Protection at https://polubowne.uokik

. We inform you that a complaint regarding goods or services purchased online can
also be submitted through the ODR Platform, which serves as a single access point
for consumers and businesses who want to resolve disputes out of court. The link to
the ODR Platform is available at:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 6.
Our email address, info@tohokdrums.com, is the primary point of contact. More
information about the ODR Platform can be found at:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§10 Final provisions
1. All content provided on the www.tohokdrums.com website is subject to
copyright belonging to the Service Provider or entities from which the Service
Provider obtained permission to publish them on the website. These rights are
protected under the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights.
Any reproduction, copying, or distribution of the aforementioned content, in
whole or in part, without obtaining written consent from the Service Provider, is
prohibited and invalid.
2. The Service Provider reserves the right to make changes to the Terms and
Conditions for valid reasons. Valid reasons include: a. the need to adapt the
provisions of the Terms and Conditions to the applicable legal regulations
and/or decisions of authorized public authorities regulating the provision of
services by the Seller via electronic means, affecting the mutual rights and
obligations specified in the agreement between the Customer and the Seller;
b. a change in the interpretation of generally applicable law (affecting the
content of the Terms and Conditions) as a result of court judgments,
decisions, recommendations, or instructions of relevant authorities or bodies in
a given field; c. improvement of customer service; d. expansion and/or
modification of the Store’s functionality; e. introduction of new services
provided electronically and/or changes to the technical and/or technological
conditions for the provision of services via electronic means (including updates
to the technical requirements specified in these Terms and Conditions); f. the
necessity to correct errors and/or typographical mistakes in the content of the
Terms and Conditions; g. a change in the Seller’s data (including contact
details, names, email addresses, or updates to links provided in the Terms
and Conditions) or other data indicated in the Terms and Conditions.
3. Changes to the content of the Terms and Conditions regarding Sales
Agreements (or other agreements of a nature different than continuous) shall
not affect the acquired rights of the Customers. The Terms and Conditions in
force on the date of concluding the Sales Agreement shall apply to Sales

Agreements concluded before the effective date of the changes to the Terms
and Conditions.
4. The change to the Terms and Conditions becomes effective 14 days after the
notification of the change. In the case of changes to the Terms and Conditions
that affect the provision of continuous services (e.g., Account), the Service
Provider informs the Customer of this fact via electronic mail. Within 14 days
from the notification of such change, the Customer may terminate the relevant
agreement with the Service Provider.
5. Each change to the content of the Terms and Conditions is communicated by
the Service Provider on their website through an appropriate notice.
6. The content provided on the website by the Service Provider in the form of
articles, posts, or other forms and materials does not constitute legal advice or
any specialized advice, including medical advice. The Service Provider is not
responsible for the use of such content by the Customer.
7. Matters not regulated by these Terms and Conditions shall be governed by the
provisions of the applicable Polish law, in particular the Civil Code and the
Consumer Rights Act.
8. This Regulation does not exclude the provisions applicable in the country of
habitual residence of the Consumer and the Business, concerning consumer
rights in agreements concluded with the Service Provider/Seller, which cannot
be excluded by agreement. In such cases, the Service Provider/Seller
guarantees the Consumer and the Business, as consumers, the protection
granted to them under the provisions that cannot be excluded by agreement.
9. The Regulation is effective from February 1, 2021.